Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży 7-18 letnich z trudnościami szkolnymi i dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią:

Cele terapii pedagogicznej:

 • Rozwijanie samodzielności
 • Budowanie wiary we własne siły
 • Wspomaganie rozwoju psychicznego
 • Podniesienie efektywności uczenia się
 • Wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania
 • Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Usprawnienie zdolności koncentracji

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

 • dyslektyków, dysortografików, dysgrafików, dyskalkulików
 • leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją
 • z wadami słuchu fonematycznego
 • dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej
 • dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z problemami z koncentracją uwagi
 • mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie
 • tych, którzy mają problemy z nauką
 • dzieci niesamodzielnych
 • szczególnie nieśmiałych
 • nadwrażliwych

Warunkami skuteczności terapii są:

 • Wczesne jej rozpoczęcie (już w wieku przedszkolnym) u dzieci, u których dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się
 • Systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych oraz praca z domu zgodnie z ze wskazówkami terapeuty.

Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu braków w nauce.

Do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi różnymi przyczynami.