Diagnoza psychologiczna

Zajmujemy się diagnozą dzieci już od 3 miesiąca życia. Diagnoza może dotyczyć różnych sfer jak: możliwości i rozwój intelektualny i poznawczy, rozwój emocjonalny czy społeczny, osobowość – określenie potrzeb, skłonności, zainteresowań; diagnoza ewentualnych zaburzeń w różnych sferach (intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, osobowościowej).

Badanie psychologiczne pozwala ustalić: poziom rozwoju intelektualnego badanego w sferze słownej, bezsłownej i pełnej po to, aby poznać mocne i słabe strony, zdiagnozować, czy przyczyną jego problemów są mniejsze możliwości intelektualne, czy wynikają one z przyczyn organicznych czy emocjonalnych; jak przebiega rozwój analizatorów korowych: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego: sprawności manualno-graficznej, tempa graficznego, dominacji stronności ciała - lateralizacji, które rzutują miedzy innymi na stopień opanowania umiejętności czytania i pisania.

Nasze Zespoły dysponują większością testów psychologicznych, które dostępne są w Polsce.

Nasi specjaliści wykonują diagnozy miedzy innymi w poniższych zakresach:

  • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych (także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
  • Ocena i diagnoza dojrzałości szkolnej.
  • Diagnoza możliwości intelektualnych.
  • Podstawowa diagnoza osobowości.
  • Diagnoza przyczyn zaburzeń emocjonalnych (nadpobudliwość, ADHD, nieśmiałość, zahamowanie, lęki, stany depresyjne, obniżenie nastroju, nieprawidłowości w komunikacji rodzic-dziecko, zaburzenia więzi emocjonalnych, zaburzenia kontakty, całościowe zaburzenia rozwoju, moczenie nocne, problemy wieku dorastania, trudności adaptacyjne- przedszkole, szkoła, w sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców, separacja rodziców, trauma i inne.
  • Ocena prawidłowego rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia.

Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.